MCbrand Logo Vertical smallC

mapenpsm

    

logoALCP

site head fin2

ENPARD Forms

დოკუმენტები ბიზნეს გეგმის მოსამზადებლად კოოპერატივებითვის

ბიზნეს გეგმა

მოგება-ზარალის უწყისი

 პროექტის ბიუჯეტი

 ფულადი სახსრების მიმოქცევის უწყისი

 

განაცხადის ფორმები აგროსერვისის მომწოდებლებისათვის (ASP)

მოგება-ზარალის უწყისი

ბიზნეს გეგმა

ფულადი სახსრების მიმოქცევის უწყისი

პროექტის ბიუჯეტი